آیا می دانید کهن ترین قالی جهان در ایران بافته شده است؟

اگر تا به حال نمی دانستید هیچ اشکالی ندارد .پس با درناتریپ همراه باشید. پیشینه قالی بافی در ایران قالی بافی دارای پیشینه ای کهن در ایران بزرگ است در زبان پهلوی  برای قالی نفیس واژه ی  بَت یا بوپ …