مرور رده

فرهنگ

ایران زمین از ابتدای تاریخ دارای تمدن ها و مردمانی با فرهنگ غنی و سرشار بوده است. موسیقی، مراسم ها، جشن ها، سوغات و صنایع دستی، غذا ها و لباس های محلی ایرانیان از نمودهای این فرهنگ غنی و گوهربار است.

نخل گردانی

نخل گردانی یکی از آیین های مردم یزد در زور عاشوراست. این مراسم دارای ریشه های تاریخی و مفهومی خاصی است که خوشبختانه…