اگر شش ماه اول سال را برای سفر خود به اصفهان انتخاب کردید، بهتر است شب را برای چشیدن طعم غذای کافه هوگو انتخاب نمایید. اما از طرف دیگر، شش ماه دوم سال، مخصوصا شب‌های زمستان، فضای باز حیاط و کنار حوض بسیار سرد خواهد بود. البته می‌توانید یک پتوی مسافرتی همراه خود بیاورید و یک آش داغ که بخار از آن بلند می‌شود، سفارش دهید.